«Жаңалық жаршысы» Әйтеке би ауданының қоғамдық-саяси газеті

Меншік иесі: Геннадий СТРУЧКОВ
«Жаңалық жаршысы» аудандық газеті жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат агенттігінде 2013 жылы 6 мамырда тіркеліп, №13598-Г куәлігі берілген.
Жарияланым авторларының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді және қолжазба қайтарылмайды. Жарнама мазмұны үшін жарнама беруші жауапты.

Редактор: Егенберлі ӘБДІРАЕВ
Шеф-редактор: А.Нұрболұлы
Есепші:
Бәдигүл Садықова

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1257 дана. Тапсырыс №272
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65510

Газет «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханасында басылады.
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400 телефонына хабарласуға болады.